Privacy Policy

Privacy Policy ทางเว็บไซต์ ufabetunlimitedum3.com ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ขึ้นเพื่อใช้คุ้มครองกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ใช้บริการ , ทำธุรกรรม หรือร่วมกิจกรรมใด ๆ โดยได้มีการครอบคลุมทุกบริการของเรา ซึ่งได้มีการแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน และเพื่อผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการ ควรทำความเข้าใจให้ดีก่อนเข้าใช้บริการทุกครั้ง

Privacy Policy

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราได้เห็นถึงความสำคัญของความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ โดยข้อมูลที่เราจัดเก็บจะมีเฉพาะข้อมูลที่จำเป็น และข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดต้องถูกให้ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเท่านั้น

 • ข้อมูลที่เรารวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด เลขประจำตัวประชาชน เลขที่บัญชี รวมไปถึงข้อมูลการติดต่อ เช่น อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น

 • วิธีการรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลต่าง ๆ ที่สมาชิกได้กระทำต่อเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ การเข้าสู่ระบบ การเข้าร่วมเดิมพัน โดยเราใช้การเก็บข้อมูลในรูปแบบคุกกี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ และเพื่อการแสดงผลที่มีประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น

 • การนำข้อมูลมาใช้

เพื่อให้ท่านได้รับบริการที่ดียิ่งขึ้นและสอดคล้องกับความต้องการของท่าน โดยเราได้มีการนำข้อมูลไปวิเคราะห์และจัดทำเพื่อให้ท่านได้รับข้อเสนอ สิทธิประโยชน์พิเศษ และข่าวสารต่าง ๆ รวมไปถึงการพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น

 • การแชร์ข้อมูล

เราจะจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้เป็นความลับ และไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่บริษัทได้กำหนดไว้ ยกเว้นในกรณีได้รับการยินยอมจากท่าน และหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเท่านั้น

 • การจัดเก็บข้อมูล

เราจะจัดเก็บข้อมูลของท่านให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ และมาตรการป้องกันด้านเทคนิค

 • ข้อมูลของผู้อายุไม่ถึง 18 ปี

ทางเว็บไซต์ได้มีการกำหนดเงื่อนไขในการให้บริการ หากผู้ใช้บริการอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้บริการ โดยการสมัครสมาชิกจะต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงเท่านั้น

 • สิทธิ์ของผู้ใช้

ผู้ใช้บริการมีสิทธิ์ในการร้องขอเพื่อเข้าถึงข้อมูลของตนเองได้ โดยสามารถร้องขอสิทธิ์นั้นได้ที่ contact@ufabetunlimitedum3.com

 • การปรับปรุงนโยบาย

ทางเว็บไซต์ของเราอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว โดยสมาชิกทุกท่านสามารถทราบข้อกำหนด และเงื่อนไขนโยบายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์ ufabetunlimitedum3.com ได้ทุกเมื่อ

 • การติดต่อเรา

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงการขอใช้สิทธิ์ต่าง ๆ ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ contact@ufabetunlimitedum3.com

 • วันที่นโยบายบังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จัดทำขึ้นมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2020

 • ภาษาของนโยบายนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ถูกเขียนเป็นภาษาไทย และหากมีการแปลภาษาเป็นภาษาอื่น ๆ ฉบับภาษาไทยจะถูกบังคับด้วยเช่นกัน

 

ทางบริษัทของเราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนและแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้เป็นครั้งคราว โดยจะมีการพิจารณาตามความเหมาะสม